Nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid laat op zich wachten

De ontwikkeling van een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid kost minister Schultz tijd. Dit blijkt uit de antwoorden van de minister op Kamervragen over het toenemend aantal verkeersslachtoffers.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Niet voor 2018

Toen minister Schultz gevraagd werd of ze nog deze kabinetsperiode bereid is om een actieplan op te stellen om per 2027 het aantal verkeersslachtoffers te halveren, gaf ze aan ernaar te streven om dit in 2018 gereed te hebben. Ze meldt dat ze gestart is met de voorbereidingen voor een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid maar dat ze daarbij de hulp nodig heeft van andere overheden. Dit omdat de meeste slachtoffers niet op Rijkswegen vallen. Samen met andere verantwoordelijke overheden zullen doelen geformuleerd worden en passende maatregelen genomen worden. Maatschappelijke partijen die zich inzetten voor de verkeersveiligheid zullen hier ook bij betrokken worden. De nieuwe risicoaanpak zal binnen het plan centraal staan. Wegbeheerders moet dit in staat stellen om locatiespecifiek maatregelen te nemen. 

Fietsongevallen

Momenteel wordt ook onderzoek uitgevoerd naar fietsongevallen. Er wordt daarbij goed gekeken naar de rol van de mobiele telefoon. Het onderzoek moet een beeld geven van de situatie en helpen met het identificeren van passende maatregelen. Minister Schultz zal op de korte termijn aangeven hoe ze om wil gaan met telefoongebruik op de fiets. De resultaten van het onderzoek zullen volgend jaar gereed zijn.