SWOV: Meer verkeersdoden in 2018

auto_ongeluk_schade

In 2018 vielen 678 doden in het Nederlandse verkeer, 65 meer dan in 2017. De dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te buigen in een stijgende trend. Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2018 toegenomen tot 21.700, circa 1.000 meer dan in 2017, blijkt uit een onderzoek van SWOV.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Er vielen vooral dodelijke slachtoffers onder fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers, en op 30km/uur-wegen. De afgelopen tien jaar toont een ongunstige ontwikkeling en zijn punten van aandacht. 

Dit valt te lezen in de Monitor Verkeersveiligheid 2019 dat gisteren bekend is gemaakt. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) concludeert hierin dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland.

Mogelijke verklaringen

Mogelijk verklarende factoren voor de stijging in het aantal dodelijke slachtoffers, noemt SWOV het volgende:

  • De toegenomen mobiliteit , als gevolg van de gunstige economische situatie;
  • de vergrijzing van de samenleving: ouderen zijn fysiek kwetsbaar;
  • de toename van het gebruik van telefoon en andere apparatuur in de auto en op de fiets;
  • Afgenomen handhavingsinspanningen: verkeersovertredingen leiden tot een verhoging van het ongevalsrisico; hoewel het aantal staande houdingen de laatste jaren licht is gestegen, is er t.o.v. 2006 sprake van een grote daling.
Tij keren

Met het regeerakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn de eerste stappen gezet om het tij te keren. Op 11 december 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen laten weten dat zij tot 2030 50 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor verkeersveiligheidsmaatregelen. 

SWOV vindt dat dit geld moet worden besteed aan maatregelen als monitoring, opschaling en verbeteringen op het onderliggend wegennet.

Maatregelen

Het Kennisnetwerk SPV heeft in kaart gebracht welke vijf maatregelen op dit moment effectief zijn en draagvlak hebben om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren. Het gaat om de volgende maatregelen.

  1. Verkeersveilige woonwijken: voetgangers en fietsers beschermen door goed ingerichte 30km/uur-wegen.
  2. Veilige fietsinfrastructuur: fietsers beschermen door hen te scheiden van gemotoriseerd verkeer op alle 50- en 80km/uur-wegen.
  3. Veilige fietsinfrastructuur: fietsers behoeden voor ernstig letsel door een veilig ingerichte fietsinfrastructuur.
  4. Veilig ingerichte 60- en 80km/uur-wegen: veiliger verkeer buiten de bebouwde kom.
  5. Effectieve verkeershandhaving: risico’s op ongevallen verkleinen met een hogere, risicogestuurde controlekans
Petitie

In het kader van de stijging van het aantal heeft Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR) gisteren een petitie aan het ministerie aangeboden, waarin ze de overheid verzoeken om verkeerseducatie een vast onderdeel te maken van het onderwijsprogramma van het voortgezet onderwijs, om zo de verkeersveiligheid in Nederland te bevorderen. 

'Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, zal de oplossing vooral gezocht moeten worden in een vorm van permanente verkeerseducatie. Dus m.a.w. niet alleen aandacht voor verkeer tijdens de rijopleiding en het examen, maar vooral daarvoor en daarna', valt er te lezen in het persbericht.