Rijscholen LBKR publiceren verbeterplannen rijschoolbranche

Rijscholen LBKR publiceren verbeterplannen rijschoolbranche

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Waar de LBKR  naar eigen zeggen onderscheidend in is geweest, is dat zij het hart van de branche nauw hebben betrokken om tot dit vervolgdocument te komen. Alle bestuursleden van het LBKR zijn zelf actief werkzaam als rijinstructeur. Om ideeen op te doen is de LBKR met diverse partijen in de branche gaan praten. Ook werkt het LBKR nauw samen met CNV-Vakmensen en ZZP-Nederland.

Vooropleiding

De LBKR houdt vast aan de huidige diplomaplicht van minimaal VMBO-niveau. Ter vergelijking met de huidige instroomeisen ondersteunt ook de LBKR de invoering van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarbij vragen zij het bezit van een rijbewijs gedurende een periode van vijf jaar. Ook willen ze de rijproef naar voren halen.
Onduidelijk is of deze instroomeisen ook gelden wanneer iemand een opleiding tot bijvoorbeeld motorinstructeur wil volgen.

Opleiding tot rijinstructeur

In grote lijnen kan de LBKR zich vinden in hoe de opleiding en examinering van toekomstige rijinstructeurs er op dit moment uitziet. Wel kan deze op enkele onderdelen verbeterd en aangescherpt worden zodat de kwaliteit van een beginnend rijinstructeur zal worden vergroot. De LBKR doet daarom de volgende verbetervoorstellen:
•    Alle rijlessen cq scripts zullen in de opleiding aan bod moeten komen en vervolgens geëxamineerd worden;
•    Tijdens de opleiding dient er een antisliptraining bij een geaccrediteerde opleider te worden gevolgd. Deze cursus is ongeveer tien jaar geleden geschrapt door het ministerie vanwege de administratieve lasten;
•    Informatie in de opleiding verwerken waarvan het CBR vindt dat iedere toekomstige rijinstructeur van op de hoogte zou moeten zijn;
•    Stage. Tijdens de opleiding minimaal 40 uur passieve stage. Wanneer de opleiding en alle examens zijn afgerond minimaal 40 uur actieve stage. Stage dient te worden gevolgd bij een rijinstructeur die minimaal 5 jaar ervaring heeft in het vak

Bijscholing

Het doel van bijscholing hoort volgens de LBKR te zijn om de rijinstructeur te stimuleren om kwaliteit te blijven leveren en mee te laten gaan met veranderingen op verschillende gebieden die belangrijk zijn op het vak van rijinstructeur goed uit te kunnen voeren.
Het sanctioneren van rijinstructeurs op een examen wat subjectief beoordeeld wordt, door examinatoren die zelf nog nooit een rijles gegeven hebben is ongefundeerd naar de mening van de LBKR. Het LBKR krijgt schrijnende verhalen binnen van gesanctioneerde rijinstructeurs. Rijnstructeurs met meer dan 30 jaar ervaring, hoge slagingspercentages en goede recensies komen op straat te staan.
Daarom is de LBKR voorstander van actieve professionaliseringsactiviteiten, intervisie, coaching en verplichte bijscholing op diverse gebieden. Door het meedoen aan de hiervoor genoemde ‘bijscholingsactiviteiten’ en met een bijbehorend puntensysteem te werken, zal de rijinstructeur gestimuleerd worden zich door te ontwikkelen in zijn of haar vak en/of specialisaties te ontwikkelen die bij de rijinstructeur passen en waar de markt/consument behoefte aan heeft. Het puntensysteem kan worden ingepast in een kwaliteitsregister waar wij verderop in het document dieper op in zullen gaan.

Toetsing

Daarnaast vindt de LBKR het een gebrek binnen het huidige systeem dat de kennis van de wegenverkeerswet en andere relevante wetgeving niet wordt getoetst bij rijinstructeurs. Daarom pleit de LBKR ervoor dat minimaal 1 maal in de 5 jaar iedere rijinstructeur theoretisch worden getoetst op deze voor ons vak relevante kennis.

Kwaliteitsregister

Om slecht presterende rijinstructeurs de lesbevoegdheid af te kunnen nemen is daar de sanctie op de praktijkbegeleiding voor ingezet. Volgens de LBKR zonder het gewenste resultaat. De LBKR constateert namelijk, dat er  helaas nog steeds frauderende rijschoolhouders en handtastelijke rijinstructeurs zijn. Ook zijn er nog steeds rijscholen die structureel een zeer laag slagingspercentage hebben en waar klanten klachten over hebben.
De LBKR begrijpt de wens vanuit de overheid om te kunnen sanctioneren zodat de rotte appels uit de branche kunnen worden gehaald. Daarom zien zij graag een ander middel om de kwaliteit binnen de branche te waarborgen en waarbij ook de mogelijkheid aanwezig is om te sanctioneren, namelijk een kwaliteitsregister met bijbehorende kwaliteitscommissie.
Een kwaliteitsregister stelt de professionaliteit van de beroepsbeoefenaars objectief en betrouwbaar vast, en biedt daarmee een helder inzicht in de kwaliteit en beroepsbeoefening van werkende rijinstructeurs.
Het LBKR heeft hierbij goed gekeken naar andere branches waar dit register al lang en naar volle tevredenheid gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in de zorg. Het LBKR heeft ook gesproken met tandartsen, doktoren en psychologen. Alle registers hebben hetzelfde doel; het handhaven van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Ook accreditatie is een belangrijke pijler van het register. De punten die je moet halen om tot herregistratie te komen, komen voort uit het volgen van geaccrediteerde scholing. De scholingen of de aanbieders van deze scholing dienen door een onafhankelijke accreditatiecommissie te worden beoordeeld. Zo is ook de kwaliteit van de scholing in de catalogus van het Kwaliteitsregister Rijscholen geborgd.

Het is de bedoeling dat iedere rijinstructeur zich om de 5 jaar moet laten herregistreren, wanneer deze werkzaam wil blijven in de branche. Ook de gevolgde bijscholingen worden hier geregistreerd. Dit kwaliteitsregister is een systeem dat opgezet kan worden in samenwerking met een onafhankelijk bureau die hier ervaring heeft met het opbouwen van dergelijke registers.

Kwaliteitscommissie

Deze onafhankelijke commissie heeft als taak er op toe te zien dat frauderende rijscholen niet in het register terechtkomen. Wanneer er onverhoopt toch frauderende rijscholen in terechtkomen is de commissie gemachtigd deze zo spoedig mogelijk te verwijderen. Daarnaast heeft de commissie als taak om te klachten van leerlingen, ouders en anderen te behandelen, te registreren en indien nodig hierop passende maatregelen te nemen. De te nemen maatregelen zijn daarbij afhankelijk van de ernst van de klachten en of deze klacht bij de betreffende rijschool of rijinstructeur vaker terugkomt. In het ergste geval kan er op definitieve schorsing over worden gegaan. Ook kan een tijdelijke schorsing of verplichting tot het volgen van een cursus een maatregel zijn waartoe de commissie beslist.

Download hieronder het volledige document van de LBKR.

Vervolgdocument LBKR »