Verlopen rijbewijzen en code 95 blijven tot maart 2021 geldig

rijbewijs

Rijbewijzen en beroepscertificaten die zijn verlopen in de coronacrisis, blijven tot maart 2021 geldig. Dat schrijft minister van Nieuwenhuizen in een brief aan de tweede kamer.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Dit uitstel is omdat het CBR vertraging heeft opgelopen bij het maken van de rapporten en bij de keuringsartsen. De regel moet op 1 september 2020 van kracht zijn via een algemene maatregel van bestuur, omdat 'inwerkingtreding op een later stadium zal tot gevolg hebben dat rijbewijzen en daarop vermelde codes 95 ongeldig worden. Dat heeft nadelige consequenties voor die rijbewijshouders, zeker in een tijd, waarin wordt aangeraden zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer', schrijft de minister. 

Termijn verlenging

Verlopen rijbewijzen en code 95 waren al verlengd vanuit een Europese verordening. , doordat door de coronamaatregelen het niet mogelijk was om de papieren te verlengen. Dit zou tot 1 september duren. Lidstaten mochten zelf bepalen om de regeling te verlengen met maximaal zes maanden, mocht dit nodig zijn. In Nederland wordt dit termijn nu verlengd tot 1 maart 2021. 

De reden hiervoor is de verwachting dat pas eind eerste kwartaal 2021 de achterstanden van het CBR zullen zijn weggewerkt en het kabinet zoveel mogelijk wil voorkomen dat rijbewijshouders hiervan de dupe worden, laat de minister weten. 

Keuringen

Ze schrijft: 'Als gevolg van de COVID-19-maatregelen was het aantal keuringsverslagen en medische rapporten dat bij het CBR is ingediend gedurende de periode dat de maatregelen van kracht waren aanzienlijk lager dan gemiddeld (circa 45.000 lager). Dit verschil laat zich niet anders verklaren dan door de plotselinge daling van de keuringscapaciteit. Deze uitgestelde keuringen (voor een klein deel van kandidaten die voor het eerst een rijbewijs willen halen) moeten dus alsnog plaatsvinden en komen bovenop de reguliere instroom van keuringen van rijbewijshouders (circa 10.000 per week) die een eigen verklaring bij het CBR hebben ingediend en van wie het rijbewijs later verloopt.'

'Keuringen zijn weliswaar weer gestart met ingang van 11 mei 2020, maar niet alle artsen zijn daarmee direct van start gegaan en ook niet alle rijbewijshouders konden en kunnen direct terecht bij de arts. Daar komt bij dat sommige rijbewijshouders meerdere keuringen dienen te ondergaan. Om de achterstanden bij de keuringen in te lopen, zal voor een bepaalde periode zelfs boven de 100 % moeten worden gekeurd. Daarmee is de verwachting dat het nog enige tijd zal duren voordat de instroom van medische rapporten bij het CBR is genormaliseerd.'

Belangrijkste elementen

De belangrijkste elementen van het ontwerpbesluit van de verlening:

 • De geldigheidsduur van het rijbewijs voor de categorieën AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D of DE wordt verlengd, indien het rijbewijs:
  a. op of na 1 februari 2020 maar voor 1 september 2020 zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidstermijn, met drie maanden, met ingang van de dag na de datum waarop de administratieve verlenging op grond van artikel 3, eerste lid, van Verordening (EU) 2020/698 is verstreken;
  b. op of na 1 september 2020 maar voor 1 maart 2021 zijn geldigheid verliest door het verstrijken van de geldigheidstermijn, met drie maanden, met ingang van de dag na de datum waarop het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidstermijn.
 • De verlenging op grond van de verordening, alsmede de verlenging op grond van het ontwerpbesluit zijn van overeenkomstige toepassing op rijbewijzen voor de nationale rijbewijscategorie T.
 • De verlenging op grond van het ontwerpbesluit is van overeenkomstige toepassing op houders van rijbewijzen, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. 
 • Voor code 95 is een vergelijkbare voorziening is getroffen als hiervoor is aangegeven voor de rijbewijzen.
 • Een voorziening is getroffen voor de verlenging van de geldigheid van theoriecertificaten en slagingen voor deelpraktijkexamens.
 • In verband met de verlenging van de geldigheidsduur is de termijn waarbinnen het CBR moet beslissen op een ingediende eigen verklaring ten behoeve van registratie van een verklaring van geschiktheid verlengd tot 12 maanden na ontvangst van die eigen verklaring.
 • De geldigheid van een APK-keuringsbewijs kan op verzoek van de betrokkene door de RDW met drie maanden worden verlengd, indien eigenaar of houder van het voertuig niet in de gelegenheid is het voertuig voor het einde van de geldigheidsduur te laten keuren vanwege de uitoefening van een cruciaal beroep of omdat de eigenaar of houder of het voertuig zich in het buitenland bevindt en het aannemelijk is dat het voertuig niet op enigerlei wijze ter keuring kan worden aangeboden