'Verkeersoverlast het grootst in stedelijke buurten'

stadsverkeer

Inwoners van stedelijke buurten en inwoners van Limburg en Zuid-Holland ervaren het vaakst veel verkeersoverlast. Dit meldde het CBS deze maand, op basis van de Veiligheidsmonitor 2019.

VTO

— Advertentie —

In 2019 gaf een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan dat er weleens te hard wordt gereden in hun buurt. Hardrijden zorgt ook het vaakst voor het ervaren van overlast, van parkeerproblemen of agressief verkeersgedrag wordt minder vaak overlast in de buurt gerapporteerd.

Verkeersoverlast

In 2019 gaf 82 procent  van de onderzochte groep aan, dat één of meer vormen van verkeersoverlast weleens voorkomen in hun buurt.
Ruim 30 procent ervaart hier ook veel overlast van. 

Te hard rijden in de buurt wordt door 22 procent vervelend gevonden. In het geval van parkeerproblemen is dit 17 procent, en 6 procent zegt veel overlast te ervaren van agressief verkeersgedrag.

Stedelijke buurten

Te hard rijden komt vaker voor in niet-stedelijke (78 procent) dan in zeer sterk stedelijke buurten (70 procent). Maar bewoners van zeer sterk stedelijke buurten hebben er vaker veel last van, dan bewoners van niet-stedelijke buurten: 26 tegen 21 procent. 

Parkeerproblemen en agressief verkeersgedrag komen vaker voor in de meer verstedelijkte buurten, en de ervaren overlast is er ook het grootst. Zo ervaren bijna drie keer zoveel mensen veel overlast van agressief rijgedrag in hun buurt in zeer sterk stedelijk gebied (11 procent) als in niet-stedelijk gebied (4 procent).

overlast
Per provincie

Overlast van te hard rijden in de buurt is het grootst in Limburg, 27 procent van de Limburgers zegt hier veel last van te hebben. Inwoners van deze provincie geven ook relatief vaak aan veel last te hebben van agressief verkeersgedrag, net als inwoners uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. 

Parkeerproblemen in de buurt vormen in Zuid-Holland met 23 procent het vaakst een bron van overlast voor inwoners. Inwoners van Drenthe en Overijssel geven relatief het minst vaak aan veel verkeersoverlast te ervaren.

Onderzoek

In de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2019 is aan 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder een aantal vragen voorgelegd over onder meer de ervaren verkeersoverlast in de eigen woonbuurt.