Nieuws voor rijscholen

Nota van wijzigingen WRM weer later naar de Kamer

Kamer gaat op zoek naar alternatief sanctie

donderdag 27 september 2018 | Miranda Schenkhuizen

Vandaag stond de WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) op de agenda in de Tweede Kamer. Rijschoolvandaag.nl volgde het debat en zette de laatste ontwikkelingen live op Twitter. De tweede termijn van het debat is uitgesteld tot na de herfstvakantie. De Tweede Kamer valt over de sanctie. Ze nemen de tijd om op zoek te gaan naar een alternatief. Hieronder staat het complete verslag van het debat van vandaag.

VekaBest verkeersleermiddelen (advertentie)

Wijzigingen WRM

In de Tweede kamer zullen de wijzigingen aan de WRM besproken worden. Dit zijn wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen, vermeldt de agenda van de Tweede Kamer.

Sprekers zijn: C. Laçin (SP), R.A.A. Jetten (D66), R.J. Dijkstra (VVD), M.R.H.M. von Martels (CDA) en R.R. van Aalst (PVV).

LIVE verslag

- Remco Dijkstra (VVD) dient amendement in. Vraagt de minister om binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk te doen #WRMdebat

- Toelichting: Dit indiener van dit amendement is van mening dat de wijzigingen in de wet echt toegevoegde waarde moeten hebben voor de kwaliteit van het rijonderricht en de rijschoolbranche. De kwaliteit dient in brede zin te verbeteren, zodat er geen plek meer is voor mensen met verkeerde intenties en aantoonbaar ongeschikte rijinstructeurs eruit kunnen worden gehaald. De indiener acht het bijzonder van belang dat nieuwe regels die geen aantoonbare meerwaarde blijken te hebben, te zijner tijd kunnen worden teruggedraaid. Derhalve wordt voorkomen dat de branche belast wordt met onnodige regeldruk.

Lacin (SP) gaat 20 min. het woord doen. Lang vindt de voorzitter #WRMdebat

Lacin: Dossier loopt lang, is jammer. Reden is VOG. SP is voorstander hiervan, maar dit heeft helaas wel tot vertraging geleid. Waardoor is dit gekomen?

Lacin: Benieuwd naar zienswijze minister over VOG over 5 jaar. Betekend dat bv. instructeurs met zedendelict nu gewoon in de auto kunnen stappen de komende 5 jaar. #WRMdebat

Lacin: Waarom worden slagingspercentages niet aan instructeurs gekoppeld, i.p.v. aan rijschool.

Interruptie D66: Is slagingspercentage alleszeggend? Lacin: Nee, maar door dit te koppelen aan instructeurs maak je wel een betere selectie. Voorkom je 'spookrijscholen

Lacin: Spanningsveld te snel afrijden neemt af als slagingspercentage aan instructeur gekoppeld wordt. Dan sturen ze de leerling minder snel op examen.

Lacin: Voorstander praktijktoets maar waarom zulke grote impact: 2x zakken is grote sanctie. Welke stappen neemt IBKI om willekeur hierin tegen te gaan?

Lacin: Waarom niet meer zwaarte geven aan bijscholingsprogramma's? En waarom is de keuze vrij en hoeft er geen basiskennis te zijn? In de buurlanden is er meer theoretisch onderwijs. #WRMdebat

Nu Remco Dijkstra (VVD): Iedereen moet een goede rijopleiding kunnen genieten. #WRMdebat

Dijkstra: Doel wetswijziging is kwaliteit verbeteren. Aanscherping eisen is goed maar kwaliteit moet ook vanuit branche komen #WRMdebat

Dijkstra (VVD): We kennen allemaal voorbeeld van seksuele handelingen als ruilmiddel rijlessen. Wij willen kwaadwillenden van dit soort gedrag en ook oplichters uit de branche mijden. #WRMdebat

 

 

Dijkstra: Wij zijn voorstander VOG. Is een mooi begin maar zegt aan het eind niet heel veel. Kwaliteit moet uit branche komen. #WRM

Martels interruptie: Ik pleit meer voor praktijkbegeleiding zonder druk op rijschoolhouders. Dijkstra: 99 procent van de rijschoolhouders slaagt gewoon. #WRMdebat

Dijksta: Cursisten moeten goed opgeleid worden evenals instructeurs. Ik ben benieuwd of we doelstellingen bereiken met huidig beleid. we moeten iets doen, het laten zoals het is kan niet. #WRMdebat

Dijkstra: We moeten samen met elkaar zorgen dat rijinstructeurs vaardig zijn. de meesten kunnen dat ook. Deze wetswijzging bevat goede aspecten. #WRMdebat

Dijkstra: VVD vindt kwaliteit van rijopleidingen van belang ook voor verkeersveiligheid. Waarom is dit tot op heden niet gelukt? Wat deugt er niet en waarom is er niet eerder ingegrepen? Een keurmerk lijkt mij relevant. Evenals een foto op een pasje...

Dijkstra: Was vroeger er wel (de foto), daarvoor ook amendement. #WRMdebat

Dijkstra: Na vijf jaar evaluatie is belangrijk, vandaar amendement hiervoor om effectiviteit beleid te toetsen #WRMdebat

Von Martels (CDA): Stemt in met de wet. Ziet veel incidenten in de branche, kwaliteitsimpuls nodig. Acht branche niet in staat zelf kwaliteit te borgen. Bijscholing moet verplicht, maar zonder sancties. Zelfrijdende auto, bij wie examen doen? #WRMdebat

 

Von Martels: Bijscholing moet effectief zijn. kwaliteitsimpuls moet gegeven worden. Bijv. beroepsregister voor bijscholing. CDA wil geen sanctie bij zakken voor bijscholing. #WRMdebat

SP vindt plannen CDA vaag, pleit ervoor om kwaliteit te verbeteren in samenwerking met de branche, is Von Martels het mee eens. #WRMdebat

Dijkstra: waarom wil u geen sanctie maar bent u wel voor de wet? Von Martels: Wij willen op een andere manier die kwaliteit waarborgen. CDA gaat motie indienen om sanctie bij zakken voor bijscholing eruit te halen. #WRMdebat

Van Aallst (PVV) Praktijkexamen wordt niet goed uitgevoerd. Moet op de schop. Problemen aanpakken. Toetsen op ervaring is goed maar sanctie is niet goed, gebeurd in omringende landen ook niet. #WRMdebat

Van Aalst: Roept minister op in gesprek met de branche te gaan. Interruptie Dijkstra (VVD): Hoe wilt u voorkomen dat mensen met verkeerde intenties instructeur kunnen zijn. Van Aalst (PVV): Na vijf jaar wel bijscholing maar geen sanctie. #WRMdebat

Simons D66: iedereen wil professionele rijscholen. We willen rotte appels eruit halen en bijdragen aan de verkeersveiligheid. Zijn al 9 jaar bezig maar zien geen enkel effect op huidig beleid. Er is geen vebetering.  #WRMdebat

D66: Hebben systeem ontwikkeld dat rijinstructeurs met pech pakt. Je haalt geen rotte appels eruit met praktijkexamen. Wij willen dat anders zien. #WRMdebat

D66: Willen van afrekencultuur naar ontwikkelcultuur. Echt leren doe je door vakinhoudelijke scholing en coaching, wordt nu niet gedaan. Interruptie Dijkstra: dat sluit deze wet toch niet uit? D66: Zijn niet concreet in professionalisering. #WRMdebar

D66: Iedere vijf jaar examen is ongericht en ondoelmatig en disproportioneel. Pleit voor gerichte aanpak rijscholen met lage slagingspercentages. #WRMdebat

CDA en D66 dienen motie in om sanctie uit de wet te halen. #WRMdebat

D66: Slagingspercentages zijn belangrijke indicator. D66 wil branche helpen het zelf te regelen. Niet meer regels. #WRMdebat

 

Woord aan de minister: Rijinstructeur is een belangrijke job. Ook betreffende verkeersveiligheid. #WRMdebat

Over vraag van Lacin over VOG, is van belang. Wanneer bijscholingsmoment komt dan moet VOG overlegt worden, is administratieve oplossing. #WRMdebat

Over screening: Vinden we te ingrijpend. Afgewogen tegen kosten ook. Cowboys horen niet in een auto. Zijn er enkele. Is niet proportioneel om er bij iedereen bovenop te zitten. #WRMdebat

Minister: Waarom niet meer theorie bij scholing: Basis hebben de instructeurs al. Het dient geen enkel doel als verplicht nummer. Ontwikkelingen in technieken en ADAS bijvoorbeeld zijn wel belangrijk bij te leren. Ook betreffende de zelfrijdende auto. Groot belang daar bijscholen\

Minister: Bijscholing moet aansluiten daarbij in overleg met branche. Interruptie Dijkstra: Is de minister bereid ons te informeren hoeveel instructeurs geen VOG krijgen? Minister: Geen probleem om dat jaarlijks te melden,. #WRMdebat

Minister: Er wordt gewerkt aan een register voor rijinstructeurs met CBR o.a. Is er ook via de website van CBR. Dat is de maatstaf voor leerlingen. Bij praktische bijscholing moet leerling zonder rijbewijs zijn. IBKI wil voortaan onderwerp eindtoets aangeven ipv instructeur

Minister: Verbeteringen binnen een jaar. Verder overleg met branche. Partijen kunnen vermoeden van fraude doorgeven aan ILT. IBKI gaat bijscholing bepalen, minder vrijheid. #WRMdebat

Minister: Er moet daarbij ook rekening gehouden worden met ervaring van betreffende instructeur. Interruptie Lacin: Vind het raar dat IBKI bijscholing bepaald, niet de branche zelf. Minister: Kamer wordt nader geïnformeerd, branche ook betrokken.

Minister: Sancties zijn er niet om instructeurs te pesten maar we willen geen vrijblijvende toetsing. Al is het een klein aantal, het gaat om verkeersveiligheid. #WRMdebat

Minister: Er moeten wel concequenties zijn, dan ben je afhankelijk van de goede wil van mensen. Kwaadwillenden wil je de pin op de neus kunnen zetten en vanwaar dit zware middel. #WRMdebat

~~Lacin: Vrijblijvendheid willen we niet. De sanctie die er nu is, is een te zware. U nodigt ons uit mee te denken. Bent u bereid met de sector te kijken naar andere mogelijkheden? #WRMdebatMinister: We zijn er nog niet. We hebben daarom ook afgesproken dat signalen van fraude gemeld kunnen worden aan ILT. D66: Zijn de gezakte instructeurs echt de 'rotte appels' of kunnen ze pech gehad hebben?

Minister: Bijzondere gevallen kun je niet uitsluiten. je hebt 8 weken de kans. Maar als je vaardigheden niet op orde zijn kun je je beroep niet uitvoeren. Vaardigheden moet op orde zijn. 99 procent slaagt immers #WRMdebat
 

D66: Dit filtert slechts pechvogels. minister: Wij weten geen andere rem op vrijblijvendheid. daar gaat het om. Ik wil best in gesprek als u een andere oplossing heeft. Bijscholing moet geen wassen neus zijn. #WRMdebat

Minister: Ik ben het ermee eens dat de invulling dat de praktijktoets zinvol moet worden ingevuld en uiteindelijk zullen de instructeurs dir toch op orde moeten hebben en daar willen we geen vrijblijvendheid bij. #WRMdebat

Lacin: We willen geen willekeur en een andere vorm van sanctie. Ik zie weinig ruimte. Minister: Ik vind dat er een sanctie moet zijn. Ik zie graag een alternatief maar dit is een lang traject geweest en dit was de beste oplossing. Ik ben bereid hier verder naar te kijken.

Minister: Het ging in de opgelegde gevallen van de sanctie om didactische vaardigheden. #WRMdebat

Minister wil sanctie best inruilen voor andere oplossing maar wil niet  kwaliteit toets verbeteren en er vervolgens geen zwaarte aan hangen. #WRMdebat

Minister: Er moeten concequenties zitten aan de praktijktoets. Je wilt ermee borgen dat je goede instructeurs op de weg hebt. Er moet dus een toetsmoment zijn. #WRMdebat

~~Dijkstra: Dit moet toch eenvoudig kunnen? Minister: Het is niet heel eenvoudig. De identiteit en bevoegdheid moeten samenkomen. Gaan we overleggen met de branche. #WRMdebatMinister: Slagingspercentages per instructeur is een begrijpelijke gedachte maar mag niet want het is niet te controleren wie er les heeft gegeven. En instructeur is niet bij examen. Vergelijkbaar met percentages van scholen en niet van leraren, niet realistisch #WRMdebat

Minister: ILT kan rol gaan spelen bij oplossen 'spookrijscholen', Koppelen slagingspercentages aan instructeur is logistiek niet te regelen. Er is niet altijd één instructeur per leerling. #WRMdebat

Lacin: In de praktijk heeft een leerling wel één rijinstructeur. Heel veel mensen hebben een instructeur. Ik wil toch dat u hier naar kijkt. Oa bij het oplossen van spookrijscholen. #WRMdebat

Minister: Het is niet gebruikelijk hier per leraar naar te kijken. Het is goed dat er slagingspercentages zijn, maar gemiddelden per rijschool zijn voldoende #WRMdebat

D66: Ik speur vooruitgang. U zoekt ook andere oplossingen. Kijk nog eens naar die 16 instructeurs die een sanctie kregen. Kunnen we een knip in dat traject zetten? Onderprestaties zijn in andere beroepen ook geen reden tot zulke zware sancties.

Minister: Dat doen we al: je krijgt immers een herkansing en dan 8 weken om het op orde te brengen. Over die 8 weken valt te praten maar het houd een keer op. daar moeten we elkaar in kunnen vinden. #WRMdebat

Minister: 8 weken is al een verruiming. Als u dat te zwaar vindt, moet het debat daar over gaan. Het moet echter wel op orde en dat kan geen jaren duren wat mij betreft. #WRMdebat

Minister: IBKI koppelt terug dat het echt ging om gebrek aan didactische vaardigheden bij de 16 en niet om pechvogels. #WRMdebat

Minister: Bij e-learning bij bijscholing is er teveel fraudegevoeligheid. Bij het toetsen iig. #WRMdebat

Minister: Keurmerk vanuit de branche voor rijscholen is een goed idee. Dan kunnen ze zelf voorwaarden scheppen. Is aan de branche zelf. #WRMdebat

Minister: Politie blijft handhaving op weg doen maar ILT speurt fraude op bij rijscholen. #WRMdebat

Minister: Bij meerdere klachten over een rijschool wordt er actie ondernomen. In gesprek met CBR/politiebezoek. Er komen geen spontane acties, slechts gericht onderzoek. Moet subtantieel zijn. #WRMdebat

Minister: Zelfrijdende auto. waar die af moet rijden is nog niet bekend. Het is nog in ontwikkeling wereldwijd. Zijn we nog niet. De zelfrijdende instructeur zie ik nog niet ontstaan. We proberen het wel voor ons te zien #WRMdebat

Minister: Code95, lastig vanuit Europa, er zijn nu eenmaal afspraken. Nascholing is goed voorbereid, is niet opeens en is niet erg relevant voor dit debat. #WRMdebat

Minister: Over pasfoto op pas. Zou IBKI moeten doen. We zijn in gesprek met IBKI. Bijvoorbeeld bevoegdheidschecker toegankelijk maken. Dit is wel een zwaar middel, ook qua privacy lastig. Willen naar andere mogelijkheden kijken #WRMdebat

 

Tweede termijn is uitgesteld tot na de herstvakantie.


Bekijk het volledige nieuwsarchief van Rijschoolvandaag.nl »

Over Rijschoolvandaag.nl

Rijschoolvandaag.nl is dé nieuwssite voor rijopleiders en instructeurs. Dagelijks vind je op deze site nieuwsberichten over verkeer en vervoer, toegespitst op verkeersprofessionals die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen op hun vakgebied. Lees meer »

Gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang wekelijks een overzicht van alle nieuwsberichten die verschenen op Rijschoolvandaag.nl

Gratis digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!